لینک مستقیم فایل<تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي>

حقوق تجارت,تجارت با چک,جرایم حقوقی چک,جکم چک برگشتی,چک,اجرای چک,تحقیق چک,تحقیق اجرا گذاشتن چك ,کار تحقیقی اجرا گذاشتن چك ,مقاله اجرا گذاشتن چك ,پروژه اجرا گذاشتن چك ,تحقیق در مورد اجرا گذاشتن چك ,دانلود تحقیق اجرا گذاشتن چك ,پایان نامه پ تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي با سلام و خیر مقدم،در این پست توضیحات فایل تحقیق چگونگي به اجرا گذاشتن چك در مراجع ثبتي. قابل رویت می باشد برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

بخشی از متن اصلی :
انونگذار در وضع و تصويب مقررات جزائي راجع به صدور چك تنها به بيان انواع چكهاي صادره از سوي اشخاص يا بانكها بسنده نموده و در قوانين مختلف مربوط به صدور چك كه بعد از تصويب قانون تجارت در سالهاي 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحيه قانون اخير در سال 1372 وضع گرديده تعريف جامعي از چك ارائه نداده است. لذا ناگزير هستيم كه براي دستيابي به تعريف چك به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائيم .

« تعريف چك »
در ماده 310 قانون تجارت از چك بعنوان نوشته اي ياد شده كه به موجب آن صادر كننده چك وجوهي را كه نزد بانك محال عليه (بانكي كه بايد وجه را بپردازد) دارد . كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد و در ماده 311 همان قانون مرقوم است كه درچك بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادر كننده برسد و پرداخت چك نبايد وعده داشته باشد و ماده 313 قانون تجارت اشعار داشته كه وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود و نيز به موجب مواد ديگري ازاين قانون قيد گرديده كه صدور چك ذاتاً عمل تجاري محسوب نمي گردد.
اگر چك بايستي در همان مكاني كه صادر شده تأديه گردد ،‌دارنده چك ظرف مدت15 روز از تاريخ صدور بايد وجه آنرا مطالبه كند و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر صادر شده باشد بايد ظرف مدت 45 روز مطالبه گردد و چنانچه در مواعد مذكوره وجه آنرا مطالبه نكند دعوي دارنده عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود.